• dagelijks op afspraak geopend

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN OELERS AUTOMOTIVE B.V.

In deze voorwaarden wordt verstaan onder
Oelers Automotive: Oelers Automotive B.V., Susteren
Ons/Onze: Oelers Automotive B.V. de koper van een voertuig dat door Oelers Automotive wordt verkocht
Koper:
Opdrachtgever: degene die Oelers Automotive opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden.

 

I Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en alle met Oelers Automotive gesloten overeenkomsten betreffende auto’s, onderdelen en overige toebehoren daarvan, alsmede op overeenkomsten tot keuring, taxatie, reparatie en onderhoud aan auto’s of andere voertuigen.
 2. Uitsluitend deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op aanbiedingen en overeenkomsten, ongeacht een eventuele (eerdere) verwijzing van koper naar zijn eigen of naar andere algemene voorwaarden.

 

II Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

 1. Aanbiedingen zijn vrijblijvend, indicatief en niet bindend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders aangegeven.
 2. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat zij door Oelers Automotive schriftelijk is geaccepteerd en bevestigd. Indien schriftelijke vastlegging is uitgebleven kan een overeenkomst toch door Oelers Automotive zijn geaccepteerd wanneer uit omstandigheden en feiten zulks duidelijk blijkt.
 3. Aanvullingen op of wijzigingen in een tot stand gekomen overeenkomst gelden slechts indien zij door beide partijen schriftelijk zijn bevestigd.

 

III Prijzen

 1. Een verkoopprijs geldt voor levering ‘af bedrijf’.
 2. Montage-, service-, transport- en keuringskosten, kosten voor het rijklaar maken alsmede fiscale heffingen anders dan BPM of BTW, zijn niet in de verkoopprijs begrepen.
 3. Ook nadat een koopovereenkomst tot stand is gekomen worden wijzigingen in rechten, belastingen en accijnzen tot aan het moment van aflevering aan koper doorberekend.

 

IV Mutaties

Oelers Automotive is gerechtigd zonder voorkennis of medeweten van koper technisch noodzakelijke wijzigingen aan te brengen in door haar verkochte auto’s, de uitrusting of onderdelen daarvan, zonder dat koper daar enig verder recht aan kan ontlenen.

 

V Termijnen

 1. Opgegeven leveringstermijnen zijn indicatief. Zij zijn nimmer te beschouwen als een fatale termijn. Bij een “niet-tijdige” levering dient Oelers Automotive schriftelijk in gebreke te worden gesteld. Daarbij dient een nakomingstermijn van 21 dagen te worden verleend te rekenen vanaf de eerste dag dat de schriftelijke ingebrekestelling Oelers Automotive heeft bereikt. Dit laat het bepaalde in artikel XI –overmacht- onverlet.

 

VI Levering en risico-overgang

 1. Levering geschiedt na (schriftelijke) aankondiging ter keuze van Oelers Automotive:

– a. door het op het adres van Oelers Automotive ter beschikkingstelling aan de koper van het verkochte;

– b. door aflevering op het adres van Oelers Automotive of op het adres van koper in Nederland van het verkochte.

 1. Bij ter beschikkingstelling van het verkochte op het adres van Oelers Automotive dient koper binnen vijf dagen nadat het verkochte ter beschikking werd gesteld, dit af te halen.
 2. Bij aflevering van het verkochte op het adres van koper neemt koper het verkochte onmiddellijk af.
 3. Indien koper het verkochte niet binnen de in lid 2 van dit artikel genoemde termijn afhaalt of het verkochte niet conform lid 3 van dit artikel afneemt, is Oelers Automotive gerechtigd stallingskosten in rekening te brengen conform het bij haar geldende tarief. In de stallingsperiode is het risico voor beschadiging of tenietgaan voor koper.

Onverminderd het bepaalde in artikel XII (eigendomsvoorbehoud) gaat het risico op koper over vijf dagen nadat het verkochte op het adres van Oelers Automotive ter beschikking van koper werd gesteld. Indien het verkochte door Oelers Automotive op het adres van koper wordt afgeleverd gaat het risico op het moment van overdracht van het verkochte over op koper.

 

VII Betalingen

 1. Oelers Automotive is gerechtigd een vooruitbetaling te verlangen van 25% van de koopprijs. De betreffende factuur dient te zijn voldaan vóórdat levering van het gekochte plaatsvindt.
 2. Tenzij anders overeengekomen dient betaling, ook van bijkomende kosten, zonder enige verrekening vóór of bij afname of aflevering contant te geschieden. Daaronder wordt mede verstaan het bijgeschreven zijn van het verschuldigde bedrag op de aangegeven bankrekening op het moment van overdracht. Alle betalingtermijnen zijn fatale termijnen.
 3. Indien koper het verkochte niet heeft afgehaald binnen de in artikel VI lid 2 vermelde termijn of conform artikel VI lid 3 heeft afgenomen, wordt hem de factuur toegezonden. Deze dient terstond betaald te worden.
 4. Geschiedt aflevering aan het adres van koper dan geldt als vervaldatum van de factuur de dag van ontvangst daarvan.
 5. In geval koper enige betalingsverplichtingen niet of niet tijdig nakomt is koper vanaf de vertragingsdag wettelijke rente verschuldigd over de achterstand. Deze rente wordt per maand berekend, waarbij een gedeelte van een maand geldt als een volle maand.
 6. Daarnaast is koper buiten- en gerechtelijke incassokosten verschuldigd. Buitengerechtelijke incassokosten zijn kosten die door Oelers Automotive worden gemaakt om tot inning van de door koper verschuldigde bedragen te komen. Hieronder wordt ondermeer, maar niet uitsluitend, verstaan declaraties van advocaten, procureurs, deurwaarders, zaakwaarnemers en incassobureaus. Deze kosten worden forfaitair vastgesteld op tenminste 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 250,–.

 

VIII Inkoop / inruil

 1. Het bepaalde in dit artikel is alleen van toepassing als Oelers Automotive bij gelegenheid van een voertuigverkoop tevens een ander voertuig van koper inkoopt (zogenaamde inruil),

en koper

– een particulier is, die zelf geen aftrek van voorbelasting heeft genoten;

– of een (overheids)instelling is, niet ondernemer zijnde;

– of een ondernemer is, die het voertuig uitsluitend voor vrijgestelde prestaties kocht;

– of een kleine ondernemer is, die van de administratieve verplichtingen is ontheven op grond van artikel 25, lid 3 van de Wet – op de Omzetbelasting 1968;

– of een andere (geautoriseerde) wederverkoper is, die de margeregeling toepast, in die zin dat slechts BTW over de marge verschuldigd is.

Alsdan zal

– bij iedere inkoop van Oelers Automotive een taxatie plaatsvinden door een door Oelers Automotive aan te wijzen taxateur, waarbij deze een rapport opmaakt van de toestand, waarin de gekocht auto zich bevindt.

.- koper instaan voor de informatie die hij geeft over het schadeverloop van de in te ruilen auto.

 1. Oelers Automotive is niet langer dan 14 dagen gebonden aan deze taxatie.
 2. Bij levering van het ingekochte voertuig dient dit in dezelfde staat te verkeren als op het moment van taxatie.
 3. Indien de overdracht van de in te kopen auto plaatsvindt nadat de in lid 2 genoemde termijn is verstreken of indien de in te kopen auto niet meer in dezelfde staat verkeert als op het moment van taxatie, is Oelers Automotive gerechtigd een nieuwe taxatie te laten verrichten. De verkopende eigenaar is alsdan gebonden aan deze nieuwe taxatiewaarde.
 4. De door Oelers Automotive gekochte auto wordt door de eigenaar geleverd bij de levering door Oelers Automotive van de door Oelers Automotive aan deze verkochte auto.
 5. Indien koper de door hem ingeruilde auto blijft berijden in afwachting van de levering van de door Oelers Automotive verkochte auto, wordt dit voertuig pas eigendom van Oelers Automotive, nadat feitelijke levering heeft plaatsgevonden. Tot dat moment blijft het risico van beschadiging of tenietgaan bij koper-eigenaar.
 6. De door Oelers Automotive gekochte auto dient bij de feitelijke levering voorzien te zijn van een geldig kentekenbewijs (deel IA en deel IB) en een overschrijvingsbewijs. Indien één van bovenstaande papieren ontbreekt behoudt Oelers Automotive zich het recht voor kosten voor het verkrijgen van nieuwe papieren en de daarmee verband houdende waardevermindering, aan koper in rekening te brengen. Daarnaast dient koper de auto dan te leveren met een tijdelijk kentekenbewijs.
 7. In geval van inkoop door Oelers Automotive dient de (particuliere) koper o.g.v. de toepasselijke “BTW-regelgeving over inruil van gebruikte roerende zaken”, een inkoopverklaring in te vullen en te ondertekenen.
 8. Een overeenkomst met betrekking tot inkoop wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van schriftelijke goedkeuring door de directie.

 

IX Reparaties

 1. Aanbiedingen betreffende de kosten van reparatie en reparatieduur zijn vrijblijvend, indicatief en niet bindend.
 2. Oelers Automotive kan het retentierecht uitoefenen op het voertuig indien opdrachtgever de kosten van de werkzaamheden daaraan niet of niet geheel voldoet, ook wanneer het kosten betreft van eerdere daaraan door Oelers Automotive verrichte werkzaamheden. Oelers Automotive kan dit recht ook uitoefenen indien een geschil aanhangig is gemaakt bij een rechter.
 3. Indien na uitvoering van aan Oelers Automotive opgedragen werkzaamheden en kennisgeving daarvan aan opdrachtgever de betreffende auto niet binnen één week is afgehaald, is Oelers Automotive gerechtigd stallingskosten in rekening te brengen conform het geldende tarief. Stalling geschiedt voor rekening en risico van opdrachtgever..
 4. Vervangen materialen of zaken worden alleen aan opdrachtgever ter beschikking gesteld indien deze dit uitdrukkelijk vooraf kenbaar heeft gemaakt. In het andere geval worden de materialen eigendom van Oelers Automotive zonder dat opdrachtgever ter zake enige vergoeding van Oelers Automotive kan verlangen.
 5. Garantie op de reparaties is beperkt tot 3 maanden na de uitvoering daarvan, onverminderd de beperkingen daaraan gesteld door de wet, alsmede door die Europese wet- en regelgeving, die rechtstreekse werking heeft en die niet in de wet is geïmplementeerd. Elke aanspraak op garantie vervalt indien niet geautoriseerde derden zonder toestemming van Oelers Automotive, werkzaamheden hebben verricht die in verband kunnen worden gebracht met de door Oelers Automotive verrichte montage-, herstel- of onderhoudswerkzaamheden ten aanzien waarvan beroep op garantie wordt gedaan.

 

X Schadetaxatie

Indien Oelers Automotive een schadetaxatie verricht, worden de kosten daarvan aan opdrachtgever in rekening worden gebracht. Deze kosten worden gecrediteerd indien Oelers Automotive van de opdrachtgever een opdracht tot reparatie verkrijgt, of gelijktijdige een ander voertuig aan opdrachtgever kan leveren.

 

XI Overmacht (niet toerekenbare tekortkoming)

Oelers Automotive is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting indien zij daartoe gehinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet te wijten is aan haar schuld, of die krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting niet voor haar rekening komt. Hieronder is `mede begrepen het niet of niet tijdig (aan)leveren door een toeleverancier. In geval van blijvende overmacht is Oelers Automotive gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden In geval van tijdelijke overmacht is Oelers Automotive gerechtigd de termijn van de overeenkomst te verlengen met de tijd gedurende welke deze overmacht geldt.

 

XII Eigendomsvoorbehoud

 1. Zolang koper haar verplichtingen uit hoofde van deze of een andere met Oelers Automotive gesloten overeenkomst niet geheel heeft voldaan blijft de eigendom van alle door Oelers Automotive verkochte zaken bij haar.
 2. Koper is vóór volledige betaling van de koopprijs, eventueel verhoogd met rente en kosten, niet bevoegd het verkochte aan derden in gebruik af te staan, te verpanden of aan derden over te dragen.
 3. In geval een derde te goeder trouw de eigendom van de nog niet betaalde zaken heeft gekregen en deze derde de verschuldigde koopsom nog niet heeft voldaan, verbindt koper zich nu reeds vooralsdan een bezitloos pandrecht voor te behouden en voor zover mogelijk te vestigen op de vordering die koper op deze derde heeft.

 

XIII Garantie en aansprakelijkheid

 1. Door Oelers Automotive geleverde auto’s en onderdelen, worden gegarandeerd overeenkomstig de garantievoorwaarden afgegeven bij aflevering van de auto. Indien enige bepaling in deze voorwaarden door koper niet wordt nagekomen, vervalt de garantie. In ieder geval vervalt deze wanneer koper op ondeskundige wijze met het verkochte is omgegaan of wanneer deze gedurende de garantietermijn een technische en/of softwarematige verandering in onderdelen of de uitrustingsstukken die in verband staan met de garantieclaim, heeft aangebracht of heeft doen aanbrengen door niet geautoriseerde derden.
 2. Indien een onderdeel binnen de garantietermijn van de auto wordt vervangen, blijft de oorspronkelijke garantietermijn van de auto ook op dit vervangen onderdeel van kracht (“geen garantie op garantie”).
 3. Wanneer geen garantie vermeld wordt op de afleveringsfactuur van de auto, is deze door koper gekocht zoals gezien en bereden, derhalve zonder enige vorm van garantie.
 4. Onverminderd de garantiebepalingen, de beperkingen daaraan gesteld door de wet alsmede door de Europese wet- en regelgeving, die rechtstreekse werking heeft en die niet in de wet is geïmplementeerd, sluit Oelers Automotive terzake door haar afgeleverde zaken en verrichte (reparatie-)werkzaamheden uitdrukkelijk uit iedere verdergaande aansprakelijkheid voor schade, uit welke hoofde dan ook ontstaan, daaronder begrepen alle directe en indirecte schade, zoals gevolgschade of bedrijfsschade, behoudens aansprakelijkheid die is veroorzaakt door opzet of grove schuld van haar werknemers of hulppersonen.
 5. Indien en voor zover er op Oelers Automotive enige aansprakelijkheid mocht rusten, is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag waarvoor Oelers Automotive onder haar verzekeringspolis dekking vindt.

 

XIV Klachten en verjaring

 1. Klachten dienen binnen 8 dagen nadat de klacht is ontdekt of redelijkerwijs ontdekt had kunnen zijn, door koper of opdrachtgever schriftelijk bij Oelers Automotive te zijn ingediend, bij gebreke waarvan koper of opdrachtgever wordt geacht het gekochte onvoorwaardelijk te hebben geaccepteerd. Bij zichtbare gebreken dient koper of opdrachtgever de gebreken onmiddellijk bij aflevering aan Oelers Automotive te melden. Anders wordt hij geacht het gekochte onvoorwaardelijk te hebben geaccepteerd.
 2. Klachten kunnen niet in behandeling worden genomen wanneer blijkt dat koper of opdrachtgever of niet door Oelers Automotive geautoriseerde derden iets aan het voertuig veranderd of gerepareerd hebben dat direct verband houdt met de klacht. Dit behoudens het geval dat dit met toestemming van Oelers Automotive is geschied of in geval van nood waarbij koper zich vooraf onmogelijk met Oelers Automotive heeft kunnen verstaan. Niettemin dient koper of opdrachtgever terstond bij de eerste mogelijkheid Oelers Automotive van het noodgeval in kennis te stellen.
 3. Alle aanspraken jegens Oelers Automotive, die niet binnen een jaar na hun ontstaan schriftelijk bij Oelers Automotive zijn ingediend, vervallen door verjaring, met dien verstande dat uitsluitend voor natuurlijke personen een verjaringstermijn geldt van twee jaar vanaf de aflevering van de nieuwe auto of van nieuwe onderdelen.

 

XV Ontbinding

 1. Indien koper een overeenkomst wenst te annuleren,heeft Oelers Automotive het recht nakoming te vorderen dan wel zulks te accepteren. Daarbij heeft Oelers Automotive het recht op een schadevergoeding van 15% van de aankoopprijs inclusief eventuele BTW en BPM, exclusief eventuele inruil.
 2. Koper is geen annuleringskosten verschuldigd, indien hij in geval van een verkoop op afstand de overeenkomst rechtsgeldig heeft ontbonden op grond van art. 7:46d BW.
 3. Oelers Automotive kan, behoudens haar overige rechten, een koopovereenkomst te allen tijde zonder nadere ingebrekestelling en rechtelijke tussenkomst en zonder schadeplichtigheid ontbinden door een schriftelijke mededeling aan koper indien

– koper één of meer van zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt,

– koper niet in staat is te voldoen aan zijn opeisbare schulden of zijn opeisbare schulden onbetaald laat, of insolvent wordt,

– het faillissement van koper is aangevraagd,

– indien surséance van betaling is aangevraagd,

– namens koper een verzoek tot toepassing van wettelijke schuldsanering wordt gedaan of uitgesproken

– koper zijn bedrijf staakt of een beslag onder koper wordt gelegd dat niet binnen 30 dagen na datum beslaglegging is opgeheven.

 1. Indien één der in lid 3 van dit artikel omschreven situaties zich voordoet, rust op koper de plicht Oelers Automotive daarvan onverwijld in kennis te stellen.

 

XVI Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle met Oelers Automotive gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
 2. Behoudens geschillen met betrekking tot fabrieksgarantie, waaromtrent in de garantievoorwaarden een aparte regeling geldt, worden alle geschillen berecht door de bevoegde rechtbank te Roermond, dan wel diens plaatsvervanger.